سه هزار و 756 نفر از تسهیلات آموزشی نظامی در شرکت های دانش بنیان بهره مند شدند


تهران- ایرنا- معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: از سال 1398 تاکنون 3 هزار و 756 نفر از تسهیلات طرح آموزش نظامی در شرکت های دانش بنیان بهره مند شده اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85343871/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B5%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1