سیزدهمین جشنواره انتشارات دانشجویی در پایانه / تقدیر 120 برگزیده


تهران – ایرنا – سیزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی با ،وان 13 پس از سه روز گردهمایی به کار خود پایان داد و در آن از دانشجویان فعال رسانه معرفی و تجلیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85469337/%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B0