سیگارهای الکترونیکی بدون نیکوتین نیز به بافت ریه آسیب می رساند


تهران – ایرنا – تبلیغات اغلب حاکی از آن است که استفاده از سیگارهای الکترونیکی (ویپ) نسبت به سیگار ضرر کمتری دارد، اما مطالعه جدید تردیدهای بیشتری را در این زمینه ایجاد کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368133/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF