سیگار را برای یک عمر طولانی تر در هر سنی ترک کنید


تهران – ایرنا – مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه تورنتو انجام شده است نشان می دهد افرادی که تنها پس از چند سال سیگار را ، می کنند از مزایای مهمی در افزایش طول عمر برخوردار می شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384701/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF