شبکه های اجتماعی سلامت روانی نوجوانان را تهدید می کند


تهران – ایرنا – بیشتر کودکان تا حدی به وسایل دیجیتال وابسته هستند که با آنها زندگی می کنند. مطالعات نشان می دهد که شبکه های اجتماعی آنلاینی که کودکان استفاده می کنند می تواند در سلامت روان آنها نقش داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85355216/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86