شبیه سازی فرآیند فتوسنتز با استفاده از مواد آلی ساخته شده توسط دانشمندان


تهران-ایرنا- دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور یک چارچوب آلی کووالانسی ریز متخلخل با شبکه ای با چگالی بالا و پیوندهای مهندسی شده برای تولید پاک و کارآمد پرا،ید هیدروژن (H2O2) از طریق فتوسنتز با آب و هوا ایجاد ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85407578/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86