شرکت های فناوری به دنبال ساخت هوش عمومی مصنوعی هستند


تهران – ایرنا – در پی توسعه و جه، شدن هوش مصنوعی، مسابقه ساخت هوش مصنوعی عمومی راه اندازی شده است. این یک ایده آینده نگرانه از ماشین هایی است که به اندازه انسان هوشمند هستند یا حداقل قادر به انجام بسیاری از کارها مانند انسان هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85437511/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C