شکست انحصار استخراج عناصر کمیاب خاکی/ برای رقابت جهانی به تولید اقتصادی نیاز داریم


تهران- ایرنا- رئیس پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران با اعلام اینکه ایران به دانش است،اج ،اصر کمیاب خاکی دست یافته و انحصار چین را در این زمینه ش،ت داده است، گفت: تولید اقتصادی کنسانتره. این ،اصر یکی از موضوعات پیش رو است که اگر بتو،م قیمت من،ی ارائه دهیم وارد مرحله تولید صنعتی می شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398255/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C