شکل دادن به اکوسیستم نوآوری در مؤسسه تحقیقات و صنعت یکشنبه ها


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی با اشاره به شکل‌گیری ا،یستم نوآوری از طریق برگزاری یکشنبه‌های پژوهش و صنعت در این پژوهشکده، گفت: ساخت فاز دوم (بخش) مرکز رشد در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع به زودی آغاز می شود و انتظار داریم تا تابستان به اتمام برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384384/%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA