صدور مجوز مراکز آموزش عالی در حوزه پزشکی به وزارت بهداشت محدود شد


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ا،ام مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه پزشکی به اخذ مجوز از و، بهداشت به و، بهداشت خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85474655/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%AF