صرفه جویی 10 میلیون دلاری ارز با تولید دستگاه بیهوشی مجهز به ونتیلاتور


تهران-ایرنا- فعالان شرکت مرافیه با ساخت دستگاه بیهوشی مجهز به ونتیلاتور، نیاز صنعت بهداشت به یکی از مهمترین تج،ات اتاق عمل و فرآیند بیهوشی را برطرف ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417201/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1