صنعت ماهیگیری نیاز به فناوری دارد و ما نمی توانیم به سواحل فرازمینی برویم


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات تاکید کرد: شیلات یک صنعت دانش‌بر است که نیازمند دانش و معرفی فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌های مختلف است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397761/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C