ضرورت گسترش همکاری های علمی و فناوری بین الجزایر و تهران


تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس الجزایر در بازدید از فناوری ها و محصولات دانش در خانه نوآوری و فناوری ایران بر افزایش همکاری های دو کشور و تنوع بخشی به زمینه های همکاری به ویژه در زمینه های مختلف تاکید کرد. علم و تکنولوژی. فن آوری.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364518/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86