ضوابط مربوط به تخلفات علمی هیئت علمی باید شفاف شود


تهران – ایرنا – نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی هیات علمی در و، علوم گفت: اعضای این شوراها باید موارد زیر را توضیح دهند. : موارد به موقع و قو،ن مربوط به آنها به دقت به کارکنان و اعضاء می رسد و باید برای اعضای هیئت علمی توضیح داده شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85414282/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF