طراحی برنامه های تشخیص کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور


تهران – ایرنا – یک شرکت فناوری موفق به طراحی برنامه کامپیوتری شده است که با دریافت و پردازش یک سری داده های مورد نیاز، مح،ه می کند کدام منطقه از کشور برای کشت یک محصول خاص من، است. این برنامه گامی به سوی بومی سازی دانش کشاورزی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85438054/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1