عدم تمایل گروه های صنعتی به حمایت از مبتکران بزرگترین مشکل در حوزه اختراعات محسوب می شود


تهران – ایرنا – نماینده مرجع ملی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران یکی از مشکلات اساسی در حوزه اختراعات را عدم تمایل شرکت های بزرگ صنعتی برای ورود به عرصه حمایت از پژوهشگران و مبتکران دانست. در زمینه اختراعات زمینه ساخت نمونه های اولیه و اختراعات بازاریابی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417870/%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87