علم و فناوری از جمله عرصه هایی است که دشمن به دنبال عقب راندن ایران از آن هاست


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری علم و فناوری را یکی از عرصه هایی دانست که دشمن در آن آرزوی عقب راندن ایران اسلامی دارد و بر حفظ و ارتقای سطح علمی کشور تاکید کرد و به اساتید و نخبگان توصیه کرد: در صورت مواجهه با موانع و مشکلات به راحتی میدان را ، کنید تسلیم نشوید و ناامیدی را به سرزمین دشمن تزریق کنید و به جامعه مجاهد امیدوار باشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418012/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86