علوم پایه نیاز به بودجه مناسب دارد/ تصمیمات بزرگ باید گرفته شود


تهران – ایرنا – رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران تخصیص اعتبار من، برای علوم پایه را ضروری دانست و گفت: باید برای حمایت از این حوزه تصمیم اساسی گرفته شود و در این راستا تنها و،خانه های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات باید حمایت شوند. فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیتی ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85464399/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF