عملیات True Promise دشمنان را غافلگیر کرد و دوستان را امیدوار کرد


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده و برنامه ریزی آموزشی گفت: عملیات غرور آفرین وعد الصادق دشمنان را غافلگیر کرد و دوستان را امیدوار کرد و احساس غرور ملی که به وجود آمد حاصل فعالیت ها و دستاوردهای این مؤسسه است. حوزه های امنیتی، ارتش و سپاه پاسداران.

منبع: https://www.irna.ir/news/85452058/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF