عنوان ویژه استاد ممتاز به 9 نفر از اساتید دانشگاه تهران اعطا شد


تهران – ایرنا – طی مراسمی با حضور وزیر علوم و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشان «ویژه استاد ممتاز» برای نخستین بار در دانشگاه تهران به 9 نفر از اساتید ممتاز این دانشگاه اعطا شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398740/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D8%B4%D8%AF