فعالیت دانشگاه بین المللی زاگرس غیرقانونی اعلام شد


تهران – ایرنا – دفتر آموزش عالی غیر،تی و، علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت های دانشگاه بین المللی زاگرس را غیرقانونی اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85442656/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF