فعالیت های انسانی تأثیر زیادی بر جریان سیال در عمق زیر سطح دارد


تهران – ایرنا – تحقیقات جدید محققان حوزه هیدرولوژی و علوم جوی در مورد جریان سیالات در اعماق زمین نشان می دهد که سرعت فعلی جریان سیال از قبل از مداخلات انس، بیشتر است و همین امر باعث ایجاد تغییراتی می شود. هنوز وجود دارد بسیاری از مجهولات.

منبع: https://www.irna.ir/news/85461019/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86