فعال سازی بیش از 7000 واحد صنعتی راکد در 2/13 میلیون و 30000 واحد مسکونی در دست ساخت دولت.


تهران – ایرنا – معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 30 هزار واحد مس، در دست ساخت است و میزان پیشرفت از سطح زمین به 100 درصد رسیده است، گفت: بیش از 7 هزار واحد صنعتی نیمه فعال یا راکد را بازگردانده است. و خواستار چرخه تولید یکی از مهمترین اقدامات ،ت شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85388166/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86