فن آوری ویرایش ژن در ابتدا


تهران- ایرنا- فناوری ویرایش ژن که سال موفقی را پشت سر گذاشت، خود را برای موفقیت دیگری در سال آینده آماده می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335666/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87