قبل از بروز زوال عقل چگونه شناخت تغییر می کند؟


تهران – ایرنا – یک مطالعه حاکی از آن است که وجود مشکلات در پردازش زبان به همراه از دست دادن حافظه، نشانه ای از اختلال خفیف شناختی ناشی از فراموشی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85406559/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF