لنز نانو فاصله بین دنیای واقعی و سیستم های دیجیتال را پر می کند


تهران-ایرنا- محققان با استفاده از مواد نانوساختار موفق به ساخت عدسی شدند که می تواند جایگزین دستگاه های نوری فعلی در سیستم های تصویربرداری پزشکی و نظامی شود و این دستاورد فاصله بین دنیای واقعی و سیستم های دیجیتال را پر می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85352116/%D9%84%D9%86%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF