مبارزه با تغییرات آب و هوایی با کمک هوش مصنوعی


تهران – ایرنا – ناسا با مشارکت معاونت تحقیقات IBM و چندین دانشگاه در حال تهیه مدل پایه زمین فضایی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بررسی رویدادهای آب و هوایی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451724/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C