محصولات دانش بنیان دارای ضریب پیچیدگی اقتصادی بالا + فیلم هستند


تهران – ایرنا – معاون تحقیقات، علم و فناوری وزیر علوم گفت: بسیاری از شرکت های دانش بنیان ایر، محصولاتی با ضریب بالا در شاخص پیچیدگی اقتصادی دارند. اما از آنجایی که حجم صادرات این شرکت ها در کل صادرات کل کشور زیاد نیست، هنوز تاثیر محسوسی بر این شاخص نمی بینیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85412461/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85