محصولات فناورانه مجتمع علم و فناوری خراسان رضوی رونمایی شد


تهران-ایرنا- همزمان با اج، سه روزه روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد، دو فناوری توسعه یافته در پارک علم و فناوری ،اسان رضوی با حضور وزیر علوم رونمایی شد. پژوهش. و تکنولوژی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365358/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF