محققان با موفقیت از نانوذرات پر از آنتی بیوتیک برای مبارزه با باکتری هایی که باعث سل می شوند استفاده کردند


تهران-ایرنا-محققان اعلام ،د: نانوذرات پر از آنتی بیوتیک موجود در سلول های آلوده به باکتری باسیلوس موثر بوده و می توان از این فناوری کم هزینه برای درمان این عفونت استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85332912/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C