محققان نوع جدیدی از سلول های خورشیدی بسیار کارآمد را توسعه داده اند


تهران- ایرنا- دانشمندان دانشگاه ملی سنگاپور نوع جدیدی از سلول خورشیدی ساخته اند که بازدهی 27.1 درصدی را به ثبت رسانده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85416439/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF