محققان یک ماده شیمیایی کشف کرده اند که دی اکسید کربن را جذب می کند


تهران- ایرنا- دانشمندان تایید ،د که ماده شیمیایی پرا،ید وانادیم به جذب و کنترل دی ا،ید کربن جو کمک می کند و می تواند نقش مهمی در مق، با تغییرات آب و هوایی ایفا کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85386773/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF