محققی از یک موسسه معتبر تحقیقات سرطان در جشنواره «سلول درمانی» مقام اول را کسب کرد.


تهران – ایرنا – یکی از اعضای هیئت علمی یک پژوهشکده معتبر سرطان در چهارمین جشنواره پژوهشی برتر در حوزه سلول درم، و سلول های بنیادی خونساز رتبه نخست را ،ب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85464445/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1