مدل سازی سیستم عصبی مرکزی انسان با پیوند سلول های بنیادی + فیلم


تهران- ایرنا- محققان اولین روش کشت سلول های بنیادی را اختراع ،د که به درستی مراحل اولیه سیستم عصبی مرکزی انسان را نشان می دهد و پیشرفت مهمی در علوم اعصاب به شمار می رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400025/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85