مردم باید از حق خود برای انتخاب نمایندگان شایسته برای ورود به مجلس استفاده کنند


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تربیت مدرس شرکت در انتخابات را حق تعیین سرنوشت افراد و حق مسلم تک تک افراد جامعه دانست و گفت: دانشگاهیان قطعاً در روشنگری و آگاه سازی مردم در انتخاب استعدادها و شایستگی ها هستند. نمایندگان شایسته در مجلس شورا و اسلام نقش بسیار مؤثری دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401459/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87