مردم و دولتمردان باید با تاکید بر مشارکت مردم با مشکلات اقتصادی مقابله کنند


تهران- ایرنا- شورای علمای انقلاب اسلامی در بی،ه ای تاکید کرد: مردم، ،تمردان و کارگزاران نظام باید در سال جاری توجه ویژه ای به اقتصاد داشته باشند و با تمرکز بر تولید با مشارکت مردم، با بسیاری از مردم مق، کنند. چالش ها و مسائل. مشکلات اقتصادی تورم

منبع: https://www.irna.ir/news/85463606/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C