مرکز روزن داران پستانداران برای بیماری های عصبی


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی از راه اندازی مرکز ملی نخستی سینان در پایان سال جاری یا اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این مرکز اولین گام برای انجام تحقیقات چند رشته ای در درمان بیماری های عصبی مانند پارکینسون که تاکنون 70 درصد در محوطه پردیس تهران اجرا شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85347302/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C