مسئول دانشگاهی روسیه: عضویت ایران در بریکس باعث توسعه روابط فرهنگی نیز می شود


مسکو – ایرنا – رئیس دانشگاه ،تی علوم انس، روسیه با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بری، از ابتدای سال 2024 (دی 1402) گفت: حضور ایران در گروه BRICS همچنین فرصتی برای توسعه روابط آموزشی بین مسکو و تهران است

منبع: https://www.irna.ir/news/85394707/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B2