مسواک زدن از پنومونی جلوگیری می کند


تهران- ایرنا- تحقیقات و بررسی نتایج آزمایش های بالینی حاکی از آن است که رعایت بهداشت دهان و دندان می تواند افراد را از ابتلا به ذات ا،یه در بیمارستان ها محافظت کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85333094/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF