مشاوره برای کنکور; خوب بخوابید، مطالعات را مرور کنید، به خدا اعتماد کنید و از استرس دوری کنید


تهران – ایرنا – دانشیار دانشکده مشاوره و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن توصیه به داوطلبان آزمون سراسری گفت: برگزیدگان باید برای نتیجه آزمون به خدا توکل کنند و در روزهای باقی مانده دروس جدید مطالعه نکنند. و برای امتحانات تجدید نظر کنید. مطالعات قبلی، خوب بخوابید، از استرس دوری کنید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85439518/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84