مشمولان وام و سپرده مسکن نخبگان چه کسانی هستند؟


تهران- ایرنا- بنیاد ملی نخبگان سال گذشته بیشترین تمرکز خود را بر ایجاد بستر من، برای افزایش نفوذ نخبگان متمرکز کرد که یکی از مهم ترین رویکردها برای ایجاد شرایط من، در حوزه معیشت و اشتغال بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85432532/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF