معاون رئیس جمهور: تعداد شرکت های دانش بنیان 200 برابر شده است


زنجان – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان از 50 شرکت در سال های 1386 و 1387 به 9 هزار و 600 شرکت در سال 1381 افزایش یافت و حدود 200 برابر شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85389766/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4