معاون علمی رئیس جمهور از مردم خواست تا در انتخابات حضور پرشور و آگاهانه داشته باشند


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از مردم خواست تا در انتخابات حضور پرشور و آگاهانه داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400975/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87