مقاومت فلسطین و شکست مضاعف اسرائیل


تهران – ایرنا – رئیس دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ،وم حمایت بیشتر بین المللی برای دستیابی به پیروزی نهایی مقاومت فلسطین، گفت: رژیم اشغالگر قدس در جنگ با ملت فلسطین و اسرائیل به مرحله ش،ت مضاعف رسیده است. . او در این باتلاق بیهوده مبارزه می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85358643/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84