دانلود پایان نامه

قانون تنش چسبندگی- بازشدگی، می‌توان در محل شکست از جزءهایی با این رفتار بهره جست. از این رو، به کار بردن این قانون برای هر جزء‌ چسبنده و قرار دهی آن در محل رخداد شکست، می‌توان نزدیک‌ترین رفتار به واقعیت را برای ماده‌ شبیه‌سازی کرد.

جدول (5-2-1)- نمودار‌های تنش چسبندگی- بازشدگی و ویژگی‌های آن‌‌ها.
شرح
زمینه‌ی مورد بررسی
ارائه‌کننده
شکل منحنی تنش چسبندگی- بازشدگی
نخستین استفاده از مفهوم چسبندگی
ماده‌های ترد کامل
بارن بلات
[B2]

تنش چسبندگی برابر با تنش تسلیم ماده پنداشته
می شود.
ورق‌های فولادی دارای شکاف کشسان مومسان مطلوب
داگ دیل
[D1]

جدا‌شدن جزء از بافت ماده
نیدلمن
[N2]

بخش بالارونده از بازشدگی برشی چشم پوشی می‌کند.
ترد شدن سطح‌های تماس
رایس و ونگ
[R3]

بازشدگی قائم را برآورد می‌کند.
جدا‌شدن جزء از بافت ماده

‌‌نیدلمن
[N3]

تنش برشی ناشی از لغزش، به شکل تناوبی است.
جداشدگی سطح تماس براثر کشش ایستایی آبگونه
نیدلمن
[N4]

نمودار تابع چندجمله‌ای
سطح تماس ماده‌های مرکب فلزی
تیورگارد
[T1]

بیان می‌کند که شکل قانون بازشدگی تاثیر مهمی ندارد.
رشد ترک در ماده‌های کشسان مومسان و ورقه‌شدن اتصال‌های چسبنده
تیورگارد و هاتچینسون
[T2]

بازشدگی قائم و برشی را برآورد می‌کند.

جدا شدن جزء از بافت ماده

اکس یو و نیدلمن
[X1]

خرابی را در کشش بر اثر بازشدگی برشی و قائم و در فشار بر اثر بازشدگی برشی را برآورد می‌کند.
ضربه
کاماچو و اورتیز
[C4]

نمودار تابع دو خطی : قسمت بالا رونده می‌تواند با سختی نخستین ماده هماهنگ شود.
ورقه ورقه شدن در اثر ضربه با سرعت کم
گیوبل و بیلور
[G2]

در حالت کلی چندین عامل بر چگونگی رفتار شکست در فرآیند ترک چسبنده اثر می‎گذارد. یکی از آن‎ها، مساحت زیر نمودار تنش چسبندگی ـ بازشدگی می‎باشد، که برابر با کارمایه‎ی مورد نیاز برای جداشدن دو لبه نسبت به هم است. سختی نخستین در منحنی ناحیه‎ی چسبنده تاثیر زیادی در تغییر شکل کلی دارد. با افزایش این سختی، نتیجه‎های واقعی‎تری به دست میآید. چاندرا و همکاران نشان دادند که شکل نمودار تنش چسبندگی- بازشدگی اثر مهمی در رفتار درشت‎بینی سازه خواهد داشت[C2].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد پژوهشگران

5-3- رابطه‎سازی الگو‎ی ترک چسبنده
اصل چگالی کارمایه‌ی رها شده بر بردار یکه‌ی سطح نخستین‌را پندولف و همکاران به شکل کلی زیر نوشته ‌اند[P4]:
(5-1)
در این جا، باز‌شدگی سطح چسبنده، دمای هر نقطه، متغیرهای داخلی نمونه و بردار عمود بر سطح چسبنده در حالت تغییر‌شکل یافته است. می توان قانون چسبندگی به شکل زیر نوشت:
(5-2)
یکی از عامل‌های موثر در قانون چسبندگی، بازشدگی است. در حالت‌های ترکیبی، بازشدگی برشی و عمودی همزمان اتفاق می‌افتد. برای ساده‌سازی، عامل باز‌شدگی موثر به شکل زیر معرفی می‌شود:
(5-3)
ضریب‌وزن‎های گوناگونی به بازشدگی عمودی و برشی می‌دهد. میزان بازشدگی عمودی و برشی به شکل زیراست:
(5-4)
(5-5)
شیوه‎ای ساده از رابطه‎سازی چسبندگی بر این پنداشت است که کارمایه‎ی نهفته‎ی رها شده تنها توسط بازشدگی موثر به بردار بازشدگی کلیپیوند می ‎یابد. براین پایه، کارمایه‎ی نهفته‎ی آزاد شده به شکل زیر در می آید:
(5-6)
با توجه به رابطه‌ی (5-2)، می توان بردار تنش موثررا به شکل زیرنوشت:
(5-7)
حال برای یافتن مولفه‎های برشی، به ترتیب، از نسبت به و مشتق می‌گیرند:
(5-8)

ازسویی، برابری های زیر برقرارند:
(5-9)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید