دانلود پایان نامه

رعایت آنها ضروری است. هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق‌تر و آسان‌تر به پاسخ های احتمالی برساند.
انتخاب انجام روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد مربوطه روش شناسی تحقیق بیان می شود.
در این فصل مروری بر روش انجام کار و فرضیات و الگوی مورد استفاده در تحقیق، به روشهایی که در تجزیه و تحلیل تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد اشاره خواهد شد. سپس جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه گردآوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود.
3-2: روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهول ها و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1388). به مانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، 1378). نتایج آراء به مانند سایر مباحث در علوم انسانی به حدی است که نمی توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سویی دیگر نشان دهنده پویایی موضوع است که می تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد (احمدپور، 1381).
تحقیق حاضر بر اساس روش و هدف به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:
3-2-1: طبقه‌بندی بر اساس روش
با توجه به مساله و هدف اصلی این تحقیق که بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی در میان شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند می باشد؛ روش تحقیق بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی است. در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می‌پردازیم. زیرا به جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوال های مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد. همچنین روش تحقیق بر اساس زمان تاریخی است؛ چرا که از اطلاعات گذشته شرکت ها که در صورت های مالی آنها موجود است، استفاده می کند.
3-2-2 : طبقه‌بندی بر اساس هدف
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی است. همچنین به طور ویژه هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد شرکت ها قبل و بعد از خصوصی سازی و نیز بررسی تاثیر خصوصی سازی این شرکت ها بر عملکرد آنها می باشد.
3-3: ابزار گردآوری داده ها
گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها57، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است. همچنین بخشی از اطلاعات شرکت هایی که قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شرکت ها در کتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به کتابخانه سازمان خصوصی سازی58 و مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها گردآوری گردیده است.
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها
حال با توجه به فرضیه ها و متغیرهای تحقیق به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. در این راستا فرضیه های تحقیق با روش های مناسب آماری توسط نرم افزارهای excel وSPSS نسخه 20 مورد استفاده آزمون قرار خواهند گرفت. نرم افزار اکسل برای گردآوری و دسته بندی اطلاعات و نرم افزار مطلب برای تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برای مقایسه عملکرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. در ادامه هر یک از این آزمون ها تشریح خواهند شد:
3-4-1: آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test)
آزمون t با نمونه های جفتی معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). بنابراین از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین های دو جفت جمعیت در زمانی به کار می رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت (وابسته) باشد(حبیب پور و صفری، 1388).
در آزمون t با نمونه ای جفتی هر فرد، حیوان یا شیء دوبار در دو وضعیت متفاوت (معمولا قبل و بعد) مورد مشاهده قرار می گیرد.
3-4-2: آزمون t مستقل(independent sample T-Test)
به گروه ها یا نمونه هایی مستقل می گوییم که انتخاب آزمونی ها یا موارد در یک نمونه در انتخاب موارد یا آزمونی های گروه دیگر دخالت نداشته باشد.
از آزمون t مستقل زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معنادار
ی وجود دارد یا خیر(میرزایی،1388).
3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوعشبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی

دیدگاهتان را بنویسید