“مهندسی فناوری تضمین کیفیت نرم افزار” به رشته های دانشگاه علمی کاربردی اضافه شد.


تهران- ایرنا- دوره مهندسی فناوری تضمین کیفیت نرم افزار با تصویب شورای برنامه ریزی و برنامه درسی آموزشی علمی کاربردی در دانشگاه جامع علمی کاربردی راه اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85357118/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C