موفقیت یک پژوهشکده معتبر سرطان در اخذ دومین مجوز دانش یک محصول فناورانه


تهران-ایرنا- فناوری داده توسعه یافته تحت ،وان کیت جداسازی و شمارش سلول های تومور در گردش (CTC) بدون تعیین اندیکاسیون بالینی که توسط محققان گروه فناوری های پیشرفته پژوهشکده سرطان دانشگاه معتمد الجهاد به دست آمده است. نتایج موفقیت آمیزی به دست آورد. اخذ مجوز دانش سطح دو (با معافیت).

منبع: https://www.irna.ir/news/85400235/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C