ناآگاهی از پایگاه دانش در مورد مدل های پشتیبانی سازمانی مهمترین چالش مراکز نوآوری است


تهران – ایرنا – یک فعال دانش بنیان در کشور عدم دسترسی به کار مراکز موفق و همچنین عدم اطلاع شرکت های دانش بنیان از ال،ای حمایتی نهادهای حمایتی از جمله ریاست جمهوری را دانست. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به ،وان یکی از مهم ترین چالش های مراکز نوآوری در کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85453528/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4