نتایج تحقیقات باستان شناسی در مورد اختراع سوزن چشم

یافته‌های پژوهش باستان‌شناسی در مورد اختراع سوزن‌های چشمی

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا، سایت اینترنتی فیزیک در گزارشی آمده است: پوشاک نه تنها لازمه حفاظت و آسایش از عوامل بیرونی است، بلکه برای هویت فردی و فرهنگی نیز کارکردی اجتماعی و زیبایی‌شناختی دارد.

گروهی از باستان شناسان در دانشگاه سیدنی استرالیا برای اولین بار به این نتیجه رسیدند که دوخت سوزن چشمی یک نوآوری تکنولوژیکی جدید است که پس از اختراع لباس از وسیله ای به لباس تبدیل شد آن را پوشاند و وسیله ای برای بیان هویت شد.

دکتر ایان گیلیگان ایان گیلیگان، محقق دانشگاه سیدنی گفت: خیاطی و گلدوزی با سوزن چشمی پیشرفت مهمی در دوره ماقبل تاریخ است. زیرا استفاده از لباس را از وسیله ای برای رسیدن به اه، مفید به وسیله ای برای رسیدن به اه، اجتماعی تبدیل ،د.

نتایج تحقیقات باستان شناسی در مورد اختراع سوزن چشم

سوزن هایی از آ،ین عصر یخبندان

از گذشته های دور بشر برای ابراز وجود و تحت تاثیر قرار دادن دیگران شروع به پوشیدن لباس کرد و برای این منظور از ابزار سنگی که پوست حیوانات را برای استفاده انسان به ،وان عایق حرارتی آماده می کرد تا ساخت ابزارهای خیاطی و گلدوزی از استخوان حیوانات و دوخت سوزن چشم. لباس های من، و تزئینی می دوختند.

اولین سوزن های خیاطی به حدود 40 هزار سال پیش در سیبری برمی گردد. یکی از شاهکارهای هنری متمایز دوران پارینه سنگی ساخت سوزن دوخت چشم است که ساخت آن از ابزارهای خیاطی و گلدوزی که از استخوان حیوانات ساخته می شد دشوارتر بود. سوزن های چشمی ابزارهای استخو، اصلاح شده ای هستند که دارای سوراخ (چشم) برای تسهیل بخیه زدن هستند.

بر اساس شواهدی مبنی بر اینکه قبلاً از ابزارهای استخوان دوزی و گلدوزی برای دوخت لباس های دقیق استفاده می شد، نوآوری سوزن های چشمی ممکن است نشان دهنده تولید لباس های پیچیده تر و چند لایه و همچنین تزئین لباس با ،باندن مهره ها و سایر اشیاء کوچک باشد. . ،اصر تزئینی لباس.

منبع: https://www.irna.ir/news/85524180/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85%DB%8C